Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 w ramach Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 20.12.2021 r.

Pytanie 1:

Czy wnioskodawcą projektu możne być osoba prowadząca działalność gospodarcza, która chce rozszerzyć zakres swojej działalności?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z Regulaminem konkursu podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W związku z powyższym osoby prowadzące działalność gospodarczą są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie.
Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich kryteriów wyboru projektów, określonych w Regulaminie konkursu, w tym kryterium merytoryczne Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu.

Pytanie 2:

Czy w ramach konkursu projekt może obejmować dostosowanie potrzeb miejsca przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością, którego dokumentem poświadczającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności?

Odpowiedź 2:

Projekt może obejmować dostosowanie potrzeb miejsca przedszkolnego dla dziecka z niepełnosprawnością, którego dokumentem poświadczającym niepełnosprawność jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Pytanie 3:

Czy można składać wniosek jeśli nie spełnia się następujących warunków: "nie przyjęto minimum 15 dzieci w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2020/2021" oraz "gmina nie znajduje się na liście w Załączniku nr 18"?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz kryteriami wyboru projektów jest to szczegółowe kryterium dostępu nr 1, które ma zastosowanie tylko do typu projektu 1a. To kryterium zawiera w sobie dwa niezależne od siebie warunki:

  1. projekt może być realizowany na terenie gminy, gdzie do OWP, dla którego wnioskodawca jest organem prowadzącym, nie przyjęto minimum 15 dzieci w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2021/2022;
  2. projekt może być realizowany na terenie gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej tj. gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy niż wskazany w Regulaminie konkursu, czyli wyłącznie w gminach, gdzie wychowaniem przedszkolnym objętych jest mniej niż 89,9% dzieci zamieszkałych w danej gminie. Wykaz gmin stanowi załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu.

Podsumowując, kryterium zostanie spełnione w przypadku osiągnięcia jednego z dwóch warunków: albo dotyczącego rekrutacji albo dotyczącego gminy wskazanej na liście w Załączniku nr 18 do Regulaminu.

Pytanie 4:

Czy w konkursie można składać projekty przedszkoli prywatnych z województwa łódzkiego?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z zapisami Regulaminu podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Pytanie 5:

Czy przeniesienie oddziału „zerówkowego”, który jest przy szkole (pod dyrekcją szkolną) do przedszkola i wciągnięcie jej pod dyrektora przedszkola daje zwiększenie miejsc?

Odpowiedź 5:
Przeniesienie oddziału „zerówkowego” nie jest zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/ miasta oraz we wspieranym OWP w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Pytanie 6:

Czy osoby/ dzieci w wieku przedszkolnym posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są również traktowane jako osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiedź 6:

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2 dziecko z niepełnosprawnością rozumiane jest zgodnie z definicją osoby z niepełnosprawnościami w myśl Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia konkursu.

Pytanie 7:

Czy w ramach konkursu realizacja projektu typu 1b wiąże się z koniecznością wykazania, iż w trakcie realizacji projektu w OWP objętych jest wsparciem tyle dzieci z niepełnosprawnościami, ile miejsc jest dostosowywanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami?
Aktualnie w OWP prowadzonych przez naszą gminę objętych jest opieką przedszkolną kilkoro dzieci z niepełnosprawnościami, mimo iż placówki nie są należycie przygotowane do wsparcia takich dzieci. Wśród nich są dzieci sześcioletnie, które w tym roku opuszczą przedszkola. Wnioskodawca diagnozuje potrzebę należytego dostosowania placówek do potrzeb dzieci zarówno z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i intelektualnymi, jednakże nie ma możliwości zagwarantowania, jaka liczba dzieci z orzeczeniami będzie objęta opieką przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wszelkie instytucje publiczne powinny być adekwatnie przygotowane do uczestniczenia w ich działalności osób z niepełnosprawnościami, również w sytuacji gdy w danym momencie nie ma petentów/ interesantów/ uczniów
z niepełnosprawnościami zgłaszających się do nich. Na tej podstawie uważamy, że dostosowanie naszych OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami spełni kryteria typu projektu 1b, niezależnie od tego, czy zadeklarujemy uczestnictwo w projekcie dzieci z niepełnosprawnościami.

Odpowiedź 7:

Realizacja przedsięwzięcia w ramach typu projektu 1b wiąże się z koniecznością wykazania konkretnej liczby dzieci z niepełnosprawnością, które zamierzacie Państwo objąć swoim projektem. Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach typu projektu 1b możliwe są działania obejmujące wydatki, ponoszone na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP. Maksymalna wartość projektu ogółem na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla 1 dziecka z niepełnosprawnością wynosi 100.000,00 zł.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż w przedmiotowym konkursie wartość dofinansowania musi być wyższa niż równowartość 100 000,00 EUR czyli 461 920,00 zł (koszty bezpośrednie projektu rozliczane wg wydatków rzeczywistych). Zatem aby realizować typ projektu 1b należy objąć wsparciem co najmniej sześcioro dzieci z niepełnosprawnością.
W przypadku objęcia projektem mniejszej liczby dzieci, wartość dofinansowania będzie niższa niż 461 920,00 zł i wniosek nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

 
Top