Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 w ramach Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 29.12.2021 r.

Pytanie 1:

Czy w ramach konkursu, w którym zgodnie z Regulaminem wydatki na cross financing nie mogą przekroczyć 10% jest zmiana zgodnie z Wytycznymi? Wytyczne są zawieszone do 31.12.2021 r. - zawieszenie dotyczy m.in limitów cross-financingu i środków trwałych.

Odpowiedź 1:

Wytyczne są dokumentem stosowanym w praktyce na etapie realizacji projektu. Przy wnioskowaniu o środki, obowiązującym dokumentem jest Regulamin konkursu. Tak więc limity na cross-financing należy stosować takie jak wskazano
w Regulaminie.

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w odniesieniu do partnerstwa "wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe" partner będzie odpowiedzialny jedynie za dostosowanie budynku tj. posiada zaplecze techniczne do wykonania takiej adaptacji. Czy można w takiej sytuacji wejść w partnerstwo? Czy partner musi brać udział również w części merytorycznej?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z przywołanym zapisem udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu. Partner musi brać udział w osiąganiu celu projektu. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej podmiot, o którym mowa
w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Pytanie 3:

Typ projektu 1a zakłada, że projekt może być realizowany, gdy do OWP nie przyjęto minimum 15 dzieci w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2021/2022. Proszę
o informację jakie dokumenty będą potwierdzały nieprzyjęcie tych dzieci? Otrzymano już informację, że na etapie oceny wniosku wystarczy wyłącznie oświadczenie beneficjenta, jednakże nasuwa się pytanie jakie dokumenty będą potrzebne na etapie kontroli projektu? Czy ta kwestia jest uregulowana w jakimkolwiek dokumencie dotyczącym tego projektu?

Odpowiedź 3:

W przypadku chęci realizacji typu projektu 1a Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia jednego z poniższych warunków:

  • projekt może być realizowany na terenie gminy, gdzie do OWP, dla którego wnioskodawca jest organem prowadzącym nie przyjęto minimum 15 dzieci w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2021/2022 lub
  • projekt jest realizowany na terenie gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej tj. gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy niż wskazany w Regulaminie konkursu co oznacza, że projekt może być realizowany wyłącznie w gminach, gdzie wychowaniem przedszkolnym objętych jest mniej niż 89,9% dzieci zamieszkałych w danej gminie, zgodnie z Listą gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną, która stanowi załącznik nr 18 do Regulaminu.

Spełnienie pierwszego warunku w trakcie oceny projektu odbywa się rzeczywiście na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Jednak może to być wnikliwiej analizowane na etapie kontroli projektu. Wtedy kontrolujący może poprosić o dokumenty, na podstawie których będzie mógł zweryfikować spełnienie tego warunku. Wśród przykładowych dokumentów potwierdzających ten fakt mogą znaleźć się: formularze rekrutacyjne wraz z listą, która wskazywała będzie na nieprzyjęcie określonej liczby dzieci w prowadzonej rekrutacji, jak również utworzona lista rezerwowa.

Pytanie 4:

Typ projektu 1b zakłada, że dofinansowanie zostanie przyznane na 1 dziecko niepełnosprawne w wysokości 100 000 zł, uwzględniając minimalną wartość dofinansowania, OWP musi posiadać 6 dzieci niepełnosprawnych. Czy liczba dzieci niepełnosprawnych musi wynieść 6 w momencie rozpoczęcia projektu, czy może być tak, że do sierpnia 2022 jest w przedszkolu 4 dzieci z orzeczeniem, a od 1 września dołącza jeszcze dwójka? Co w przypadku, gdy któreś dziecko
z orzeczeniem odejdzie z przedszkola (na wniosek rodzica)? Czy wówczas projekt jest niezrealizowany i należy zwrócić wartość dofinansowania? Czy jest możliwość po odejściu takiego dziecka, trzymania wolnego miejsca dla kolejnego dziecka z orzeczeniem?

Odpowiedź 4:

Przygotowując projekt Wnioskodawca wskazuje okres realizacji projektu obejmujący działania, które w tym czasie zostaną zrealizowane. Jeśli więc przedmiotem projektu jest typ 1b, to ważne jest, aby spełnić wszystkie adekwatne dla tego typu kryteria, w tym szczegółowe kryterium dostępu oraz w wyniku realizacji projektu zrealizować założone wskaźniki. Każdy projekt powinien zostać sporządzony w oparciu o diagnozę potrzeb odnoszącej się do konkretnego obszaru. Dodatkowo w przypadku upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami zakres wsparcia musi wynikać z diagnozy potrzeb dziecka. W przypadku realizacji typu projektu 1b Wnioskodawca powinien mieć zdiagnozowaną potrzebę objęcia wsparciem konkretnej liczby dzieci. Aby spełnić kryterium dostępu „Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” w projekcie musi zostać objęte wsparciem 6 dzieci
z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do ich konkretnych zdiagnozowanych potrzeb. W opisanym przypadku, kiedy rozpoczynając projekt w sierpniu w przedszkolu ma zostać przyjęte 4 dzieci z orzeczeniem, a od 1 września dołącza jeszcze dwójka, kryterium zostanie spełnione. Jednakże należy pamiętać, że w przypadku niezrekrutowania 2 brakujących dzieci
z niepełnosprawnościami, kryterium dostępu zostanie niespełnione, a co za tym idzie cały projekt może zostać uznany za niekwalifikowalny.
W przypadku kiedy któreś dziecko z orzeczeniem odejdzie
z przedszkola (na wniosek rodzica), reakcją na sytuację może być przyjęcie na jego miejsce innego dziecka spełniającego określone we wniosku warunki. Jeśli natomiast nie uda się w to miejsce zrekrutować innego dziecka, to istnieje duże ryzyko konieczności zwrotu dofinansowania. Jest to oczywiście każdorazowo analizowane z uwzględnieniem specyfiki wystąpienia określonej sytuacji.

Pytanie 5:

Kryterium premiujące przyznawane jest w wysokości 5 pkt za projekt skierowany do OWP, które nie korzystały ze środków EFS w ciągu ostatnich 36 m-cy. Jeśli projekt będzie skierowany do 3 placówek, z czego jedna nie korzystała ze środków EFS
w ostatnich latach, to przyznane zostanie kryterium premiujące?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z treścią kryterium, w przypadku realizowania typu projektu 1a lub 1b, punkty przyznawane są, gdy projekt jest skierowany do istniejących OWP, które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie. Tym samym wniosek musiałby dotyczyć tylko tego OWP, które spełnia to kryterium, aby zostały przyznane dodatkowe punkty. Dla pozostałych dwóch placówek można ubiegać się o wsparcie odrębnym wnioskiem.

Pytanie 6:

Na podstawie Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok i planowanego w ramach powyższego Harmonogramu konkursu z działania XI.1.1 Wnioskodawca we wrześniu 2021 utworzył dodatkowe miejsca przedszkolne w ramach podległego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 Wnioskodawca planuje finansowanie w formie refundacji przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mając na względzie, że odbywa się to na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko. Analizując czas na ocenę projektu i rozstrzygnięcie konkursu Wnioskodawca ma pewność, że projekt nie zostanie w pełni zrealizowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Liczba utworzonych nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, oraz skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.
Zgodnie z zasadą, iż środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie kosztów utworzenia miejsc oraz finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie 12 miesięcy tj. od momentu utworzenia dodatkowych miejsc we wrześniu 2021 do sierpnia 2022.
Poniesione wydatki spełniają warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, a bieżąca działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w zakresie finansowym ze środków EFS nie jest jednocześnie finansowana z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Środki EFS będą przeznaczone na pokrycie tych kosztów bieżącego funkcjonowania, które nie są pokrywane ze środków
w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Z kolei środki finansowe z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w części przeznaczonej na finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc zostaną wniesione jako wkład własny w projekcie (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wkład własny finansowy mogą stanowić środki będące w dyspozycji danej instytucji lub pozyskane przez tą instytucję z innych źródeł, w tym środki przeznaczone na wynagrodzenie kadry zaangażowanej przez beneficjenta w realizację projektu EFS, które nie jest finansowane ze środków dofinansowania, m.in.: środki własne/dotacje/granty pozyskane przez podmiot na finansowanie swojej podstawowej działalności).

Odpowiedź 6:

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach typu 1a o wsparcie ubiegać się mogą zarówno istniejące jak i nowo utworzone ośrodki wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych. W opisanym przypadku miejsca przedszkolne już funkcjonują, i Wnioskodawca planuje finansowanie w formie refundacji przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, iż
w ramach funduszy europejskich nie ma możliwości podwójnego finansowania. Niedozwolone jest otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu. Wskazuje to na nie spełnienie kryterium dostępu nr 7 „Zakaz podwójnego finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego”. Wyjaśnienie przedmiotowego kryterium mówi, że w przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS wnioskodawca nie finansuje powyższej działalności z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. W przypadku natomiast finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego wnioskodawca nie finansuje powyższej działalności z EFS.
W przypadku publicznych i niepublicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Podmiot może natomiast występować o dotację z budżetu gminy na rzecz dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.
Dodatkowo w przedmiotowym konkursie organ prowadzący OWP wnosi do projektu wkład własny, który może pochodzić z różnych źródeł, w tym ze środków prywatnych lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem, że nie są to krajowe środki publiczne przeznaczone na finasowanie wychowania przedszkolnego. Przykładowym wkładem własnym może być w szczególności: wkład prywatny rodziców, wkład rzeczowy (np. sale), w przypadku publicznych JTS – inne środki JST (które nie pochodzą z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego).
Mając na uwadze powyższe, jeżeli Wnioskodawca/gmina we wrześniu 2021 r. utworzył dodatkowe miejsca przedszkolne w ramach podległego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego i jednocześnie otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego nie może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów również z EFS. Dodatkowo krajowe środki publiczne przeznaczone na finasowanie wychowania przedszkolnego nie mogą stanowić wkładu własnego Wnioskodawcy w przedmiotowym konkursie.
Jednocześnie przypominam, iż weryfikacja zgodności wniosku o dofinansowanie z kryteriami konkursu jest przedmiotem oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę i to Komisja Oceny Projektów podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danego projektu w konkursie.
W przedmiotowym konkursie w ramach typu 1b możliwe są również działania obejmujące wydatki, ponoszone na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu.

Pytanie 7:

W odniesieniu do Załącznika nr 5 „Wykaz maksymalnych stawek towarów i usług” czy w przypadku szkoleń/kursów- kursy i szkolenia doskonalące, kwota 3200,00 zł jest maksymalną stawką dopuszczalną na szkolenie dla 1 osoby?

Odpowiedź 7:

Jeśli specjalistyczny kurs/szkolenie, będzie droższy niż kwota 3200,00 zł wskazana we wspomnianym załączniku (biorąc pod uwagę ceny rynkowe), jego realizacja będzie możliwa, jeżeli zostanie to stosownie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 8:

Zgodnie z Załącznikiem 5 do Regulaminu konkursu - Wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć mogą wynosić do 30% kosztów bezpośrednich projektu. Co wchodzi w skład tych wydatków:

  • wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia?
  • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć?
  • udostępnienie na prowadzenie dodatkowych zajęć?

Odpowiedź 8:

W skład wspomnianych wydatków wchodzą wszystkie wskazane elementy związane z realizacją zajęć. Nie dotyczy to projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Pytanie 9:

Czy zakres wsparcia w ramach typu projektu 1e i 1f, m.in. kursy i szkolenia doskonalące, współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami, może być adresowany do wszystkich nauczycieli, zatrudnionych w OWP? Zgodnie z Regulaminem konkursu ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych.

Odpowiedź 9:

Wnioskodawca może objąć wsparciem wszystkich nauczycieli i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w ramach projektu generowane są nowe miejsca wychowania przedszkolnego (typ 1a) albo dostosowywane istniejące miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (typ 1b), o ile taka konieczność wynika i udokumentowana została w diagnozie potrzeb.
Działania wymienione w podpunkcie c – f będą realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP, o których mowa w podpunkcie a i b.

 
Top