Pytania i odpowiedzi do konkursu w ramach poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

Data publikacji: 05.03.2021 r.

Pytanie 1

Jaka jest maksymalna wartość projektu?

Odpowiedź 1

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 3 Maksymalna wartość projektu: to 300 000,00 zł.

Pytanie 2

Przez jaki okres można realizować projekt?

Odpowiedź 2

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 5 Okres realizacji projektu. Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 6 miesięcy oraz Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 roku. Wnioskodawca planuje realizację projektu na okres 6-ciu miesięcy.

Pytanie 3

Czy w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach kosztów bezpośrednich tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań we wniosku o dofinansowanie jest możliwy zakup:

 • mebli do pracowni np. krzesła, biurka dla uczniów, szafa do pracowni szkolnej;
 • wymiany okna na nowe, zakup żaluzji w okno, jeśli tak to czy wydatek ten będzie liczony do limitu cross-financingu,
 • zakup i wymiana drzwi do pracowni, jeśli tak to czy wydatek ten będzie liczony do limitu cross-financingu,
 • malowanie ścian i sufitu w pracowni, jeśli tak to czy wydatek ten będzie liczony do limitu cross-financingu,
 • zakup i montaż tapety np. fototapety do pracowni językowej?

Odpowiedź 3

Rozdział 3.6. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz cross-financing Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 mówi:
„Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 1. zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń.

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu.”
Zgodnie z powyższym, jeśli wydatki te będą dotyczyły jednej pracowni: wymiana okna na nowe, zakup żaluzji w okno, zakup i wymiana drzwi do pracowni, malowanie ścian i sufitu w pracowni to będą stanowiły wydatek w ramach cross-financingu. W związku z tym, że cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, to znaczy, że wydatki te powinny dotyczyć adaptacji pracowni wyposażanych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w ramach projektu.
Proszę pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 15 % finansowania unijnego w ramach projektu.
Natomiast w ramach kosztów bezpośrednich jest możliwy zakup podstawowego wyposażenia takiego jak:

 • meble do pracowni np. krzesła, biurka dla uczniów, szafa do pracowni szkolnej,
 • montaż tapety np. fototapety do pracowni językowej, jeśli ten zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkoły. W przypadku doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty, diagnoza obejmuje wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (kryterium dostępu nr 2). Należy pamiętać aby wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu.

Podkreślić należy, że zakup podstawowego wyposażenia pracowni takiego jak krzesła, biurka czy szafy możliwy jest wyłącznie, jeżeli w ramach projektu tworzona jest nowa pracownia. W innym przypadku koszt podstawowego wyposażenia spoczywa na organie prowadzącym.

Z uwagi na to, że pytanie dotyczy wyłącznie wydatków związanych z doposażeniem i adaptacją przypominamy, iż projekty obejmujące wyposażenie muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, takimi jak: podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego lub kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem, jednakże działania te powinny być szczegółowo opisane we wniosku.

Pytanie 4

W regulaminie konkursu przewiduje się umożliwienie wsparcia działań wspierających walkę ze skutkami epidemii COVID-19. Czy są to działania obligatoryjne w ramach projektu, czy projekt przejdzie pozytywnie ocenę jeśli w zakresie realizacji projektu nie przewidziano takich działań?

Odpowiedź 4

Jeżeli chodzi o wskaźniki monitorujące działania wspierające walkę ze skutkami epidemii COVID-19, to są one obowiązkowe jedynie w przypadku zaplanowania w projekcie wydatków związanych z walką ze skutkami epidemii COVID19. Wtedy należy wybrać odpowiednie wskaźniki. Nie są to działania obligatoryjne.

Pytanie 5

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne chciałam się dopytać, czy wyposażenie zakupione na potrzeby realizacji projektu musi być wykorzystane bezpośrednio podczas realizacji projektu, czy jego wykorzystanie może stanowić wartość dodaną, z której zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą korzystać po realizacji projektu? Zgodnie z regulaminem konkursu "Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli / uczniów" oraz "Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem."
Przykładowo, w ramach projektu planujemy zakup wyposażenia do pracowni informatycznej oraz zakup laptopów dla nauczycieli, co będzie łączone ze zleceniem zewnętrznemu podmiotowi szkoleń dla nauczycieli i warsztatów uczniów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych - czy takie rozplanowanie działań jest poprawne?

Odpowiedź 5

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparciem mogą zostać objęte szkoły i placówki w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, które obejmuje:

 1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty wskazane w lit. a muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, o których mowa w lit. b lub c. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
Biorąc pod uwagę powyższe i przesłane pytanie dopuszczalna jest sytuacja, w której wnioskodawca nabywa wyposażenie w ramach realizowanego projektu, ale nie realizuje działań przewidzianych w punkcie b i c. Niemniej wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie oświadczyć, że zapewni realizację działań w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz kompetencji cyfrowych uczniów poza projektem. Planując wniosek o dofinansowanie należy ponadto szczegółowo opisać w nim, jakie działania związane z podnoszeniem kompetencji uczniów i nauczycieli zostały zrealizowane, min. opisać szczegółowo ich zakres merytoryczny, kto będzie je prowadził, ilość godzin zajęć a także osiągnięte efekty tych szkoleń. Należy zaznaczyć, że na etapie kontroli może zostać zweryfikowana dokumentacja potwierdzająca realizację wspomnianych działań.
Kwestią odrębną pozostaje celowość działań polegających na zleceniu całości szkoleń podmiotowi zewnętrznemu i nie realizowanie szkoleń i zajęć w ramach projektu przez nauczycieli placówki. Może to stawiać pod znakiem zapytania, jakość przeprowadzonej diagnozy i faktyczny potencjał szkoły do realizacji projektu, który wnioskodawca wykazuje we wniosku o dofinansowanie, przy czym jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z wnioskodawcą osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.

Potencjał kadrowy wnioskodawcy jest oceniany w kontekście możliwości realizacji założeń projektu.

Pytanie 6

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne chciałam się dopytać, czy w ramach wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej można zakupić infrastrukturę niezbędną do realizacji działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu w postaci stołu demonstracyjnego oraz krzeseł i stolików do jednej z pracowni? Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą są to narzędzia niezbędne do realizacji zadań projektowych.

Odpowiedź 6

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu, określa wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług obowiązujący dla konkursu RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21. W dokumencie tym znajduje się również link do wykazu pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz urządzeń sieciowych, który rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykaz ten nie stanowi zamkniętego katalogu możliwych do dofinansowania wydatków w ramach projektu jednak proszę mieć na uwadze, że wsparcie w ramach konkursu nakierowane jest przede wszystkim na wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
Podkreślić należy, że zakup podstawowego wyposażenia pracowni takiego jak krzesła, biurka, stoły czy szafy możliwy jest wyłącznie, jeżeli w ramach projektu tworzona jest nowa pracownia (tzn. zaplanowana jest np. adaptacja i pełne doposażenie). W przypadku uzupełniania wyposażenia istniejącej pracowni o sprzęty TIK, koszt podstawowego wyposażenia spoczywa na organie prowadzącym.

Diagnoza jest istotnym elementem projektu i podlega ocenie. Członkowie Komisji będą sprawdzać czy zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty, a wnioski z diagnozy zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku doposażenia szkoły lub placówki systemu oświaty, diagnoza musi również obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia.
Jednocześnie przypominam, iż wydatki zaplanowane w projekcie stanowią przedmiot oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę i to Komisja podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie.

Pytanie 7

Czy w ramach kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów IZ przydzieli wsparcie jedynie z przedmiotów informatycznych? Czy akceptowane będą również przedmioty - robotyka, matematyka, języki obce?

Odpowiedź 7

Zgodnie z regulaminem w ramach konkursu mamy możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. Zakres tych kompetencji ma być zgodny z definicją kompetencji cyfrowych.
Kompetencje cyfrowe (kompetencje w zakresie TIK) są definiowane jako zdolność do:

 1. przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji;
 2. komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością);
 3. tworzenia cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość zagadnień praw autorskich);
 4. zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, zdrowia i środowiska);
 5. rozwiązywania problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie kompetencji);
 6. obsługi komputera i programów komunikacji cyfrowej.

Pytanie 8

Projekt zakłada wsparcie szkół i placówek edukacyjnych w 3 obszarach (a, b, c). Pozycja a) wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK jest obligatoryjna i musi być łączona z innymi działaniami z pkt. b), c). Czy wniosek o dofinansowanie musi zawierać wszystkie 3 rodzaje wsparcia? Czy

Beneficjent może wybrać rodzaje wsparcia w konfiguracji a+b lub a+c?

Odpowiedź 8

Według regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/21 wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmuje:

 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty wskazane w lit. a muszą być realizowane łącznie z innymi działaniami, o których mowa w lit. b lub c. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
Wniosek o dofinansowanie nie musi zawierać 3 typów projektów łącznie. Obligatoryjny do spełnienia jest typ wskazany w lit. a. Beneficjent ma swobodę decydowania czy zrealizuje typy projektu a, b i c łącznie, czy tylko a i b lub a i c. Zakres zaplanowanego w projekcie wsparcia musi wynikać z indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty. Natomiast wnioski z diagnozy należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu.

 
Top