Przedłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Data publikacji: 13.06.2016 r.

Informujemy, że przedłużono termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 1 lipca 2016 r.

 
Top