Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 06.12.2022 r.

W związku z pojawieniem się w ramach działania wolnych środków finansowych (wynikających z wysokiego kursu euro 1 euro=4,7323) Instytucja Zarządzająca RPO WŁ zwróciła się do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z propozycją podwyższenia poziomu dofinansowania (w ramach EFRR) dla ww. projektu z kwoty 10 415 992,35 PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej – tj. 12 038 166,64 PLN (85% dofinansowania) przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego projektu. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyraził zgodę na podwyższenie poziomu dofinansowania.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/16, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)”

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

 
Top