Wyjaśnienia dla Wnioskodawców konkursu projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego

Data publikacji: 22.12.2016 r.

Z uwagi na zapytania Wnioskodawców informujemy, iż zgodnie z założeniami Planu Działań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sektorze zdrowia na rok 2016, w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/16, tj. dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 mogą uzyskać jedynie projekty, dla których działania realizowane są w obszarach posiadających (na moment ogłoszenia konkursu) rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia i które zostały zmapowane (tj. w obszarach: szpitalnictwo, onkologia i kardiologia)

 
Top