Spełnienie wymogu niezalegania z uiszczeniem należności, a korzystanie z "Tarczy antykryzysowej"

Data publikacji: 19.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. Wnioskodawca skorzysta z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. „Tarczę antykryzysową”, w zakresie zwolnienia czy przesunięcia terminów uiszczania danin publicznych, np.:

  • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące;
  • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS;
  • umorzenie całości lub części zaległości podatkowej;
  • odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń.

Złożenie do właściwego organu wniosku o ulgę jest uznawane jako spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności, o których mowa w oświadczeniu w formularzu wniosku o dofinansowanie w brzmieniu:
„Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami”.

Artykuły powiązane

 
Top