Możliwość przesłania wniosku o dofinansowanie po terminie naboru w ramach konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego

Data publikacji: 07.05.2020 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Departament EFS) informuje, że:

  1. Na podstawie art. 8 ww. ustawy termin na złożenie wniosku w ramach konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20 przewidziany w Regulaminie konkursu na dzień 30.06.2020 r. do godz. 23:59 zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do Departamentu EFS za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 14.07.2020 r. do godz. 23:59.
  2. Jednocześnie na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 30.06.2020 r. do godz. 23:59 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
  3. Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii Departamentu EFS jako Instytucji Organizującej Konkurs.
  4. Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 01.07.2020 r. a dniem 14.07.2020 r. do godz. 23:59 bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
  5. Wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu również w przypadku nieuznania przez Departament EFS powodu przedstawionego w załączniku za związany z okolicznością będącą bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19.
  6. W powyższych sytuacjach wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia, a w konsekwencji nieskierowaniu projektu do oceny.
 
Top