Wyjaśnienia dotyczące konkursu na dofinansowanie projektów wpierających konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 20.07.2017 r.

Przedstawiamy wyjaśnienia przydatne podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego Podmiotowego Systemu Finansowania (Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników RPO WŁ).

Definicja i sposób pomiaru wskaźnika:  „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”- szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu monitorowania

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu monitorowania ww. wskaźnika:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego odnotowuje efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie.
We wskaźniku wykazywane są osoby, które nabyły kwalifikacje lub kompetencje.

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm 

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach EFS zawarto w załączniku nr 8 do wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014
- 2020.

Osoby uzyskujące kwalifikacje w trakcie realizacji projektu należy również wliczać do wskaźnika. Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 4 tygodnie od zakończenia udziału w projekcie,  ale  egzamin  odbył  się  w  trakcie  tych  4  tygodni,  wówczas  można  uwzględnić  osoby  we  wskaźniku (po  otrzymaniu  wyników  egzaminu).  We  wskaźniku  należy  uwzględnić  jednak tylko  te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu


Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia  wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie w Karcie Usługi  standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

W przypadku projektów skierowanych do bardzo zróżnicowanej grupy docelowej, informacje definiowane w   etapie  II  mogą  zostać  określone  w  indywidualnych  planach  działania  opracowywanych  dla poszczególnych uczestników.

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą  informację  o  efektach  uczenia  się  dla  danej  kompetencji  oraz  kryteria  i  metody  ich weryfikacji.
Wykazywać  należy  wyłącznie  kwalifikacje/kompetencje  osiągnięte  w  wyniku  interwencji  Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis sposobu weryfikacji kryterium preferencji dla usług kończących się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji

Szczegółowe kryterium dostępu:

Projekt zapewni preferencyjne  wsparcie na dofinansowanie kosztów pojedynczej usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji

Definicja kryterium:

W projekcie zapewnione będzie  narzędzie preferencji w postaci dofinansowania na poziomie 80% kosztów pojedynczej usługi rozwojowej, dla usług rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Jednocześnie, ustawa określa szczegółowe warunki dotyczące włączania kwalifikacji do ZSK, warunki zapewniania jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych (na które składa się wewnętrzny i zewnętrzny system zapewniania jakości) oraz wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację i certyfikowanie kwalifikacji rynkowych.
Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie, aby uznać, że dana kwalifikacja spełnia wymogi ustawowe.

W przypadku zastosowania kryterium preferencji dla usług kończących się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o ZSK, na Operatorze spoczywa obowiązek weryfikacji spełnienia powyższego kryterium, np. poprzez sprawdzenie kodu danej kwalifikacji w ZRK. Jedynie w takim przypadku istnieje możliwość zastosowania wyższego poziomu dofinansowania dla usług rozwojowych, które spełniają wymogi określone w ustawie o ZSK.

 
Top