Bony dla MŚP

05.09.2016

W dniu  31 sierpnia 2016  r.  Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu dokumentu pn. „Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) Województwa Łódzkiego” oraz  projektu dokumentu pn.  „Metodologia wyliczenia wartości bonu rozwojowego” obowiązujących w ramach Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działaniu X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałaniu X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapewnienie możliwości skonfrontowania założeń systemu z potencjalnymi wnioskodawcami i odbiorcami wsparcia pozwoli na bardziej racjonalne  zaplanowanie poszczególnych elementów projektu, w tym. m.in. wymaganej dokumentacji, procesu rekrutacji, udzielania i rozliczania wsparcia, a także ewentualną korektę zaplanowanych rozwiązań pod kątem oczekiwań potencjalnych użytkowników systemu.
„Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego” zawiera ogólne zasady PSF WŁ, kwalifikowalność kosztów w ramach PSF WŁ, ścieżki procedur w ramach PSF WŁ (rekrutacji MŚP do systemu, przyznawania dofinansowania oraz realizacji wsparcia), a także rozliczanie usług rozwojowych zrealizowanych w ramach PSF WŁ oraz obowiązki Beneficjenta.
W celu uzyskania opinii wśród zainteresowanych podmiotów na temat zapisów ww. dokumentu oraz założeń systemu, mogą Państwo zgłaszać swoje pytania i propozycje na adres mail: kadrywregionie@lodzkie.pl w terminie do dnia 23 września 2016 r.

pdfRegulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania1.68 MB

 
Top