Aktualizacja regulaminu naboru dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Data publikacji: 12.01.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż 11 stycznia 2017 r. opublikowana została aktualizacja Regulaminu naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nabór dotyczy Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" - Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
Potrzeba aktualizacji wynika z:

  1. wejścia w życie nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 30 grudnia 2016 r.,
  2. konieczności doprecyzowania zapisów na temat monitorowania wskaźników efektywności zatrudnieniowej,
  3. konieczności poprawienia oczywistych omyłek w tekście dokumentu,
  4. ponownej analizy zakładanych poziomów wskaźników rezultatu.

Zmiany obowiązują od dnia 12 stycznia 2017 r.
Pełna aktualizacja dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top