Informacja o konkursach dla poddziałań VIII.2.2 i VIII.3.4

Data publikacji: 05.12.2016 r.

W związku z przyjęciem Programu rewitalizacji Łodzi 2026+ oraz wynikającymi z niego kierunkami działań konieczna była weryfikacja możliwości organizacji zaplanowanych w harmonogramie na 2016 rok konkursów dla poddziałań dedykowanych miastu Łodzi pod kątem zapewnienia przygotowania projektów zachowujących zgodność z uchwalonym Programem.
Konkursy dla:

  • poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź,
  • poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź,
    zostaną ogłoszone zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok w drugiej połowie grudnia 2016 roku. Rozpoczęcie naborów będzie jednak możliwe nie w IV kwartale 2016 roku, lecz w I kwartale 2017 roku, z uwagi na zapisy art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top