Informacja o konkursach dotyczących poddziałań dla miasta Łodzi (II.1.3, IV.2.4, VI.2.2)

Data publikacji: 22.11.2016 r.

W związku z przyjęciem Programu rewitalizacji Łodzi 2026+ oraz wynikającymi z niego kierunkami działań, przekładającymi się na listę przedsięwzięć zawartych w powyższym Programie, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w zakresie poddziałań dla miasta Łodzi. Powyższe spowodowało konieczność weryfikacji zasadności i możliwości organizacji zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok konkursów dla poddziałań dedykowanych miastu Łodzi.

Konkurs dla Poddziałania II.1.3 Tereny inwestycyjne – miasto Łódź zaplanowany w IV kwartale 2016 roku nie odbędzie się, w związku z rezygnacją z realizacji tego poddziałania. Przewidywany nowy termin dla konkursów w ramach Poddziałania IV.2.4 Termomodernizacja budynków – miasto Łódź oraz Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź to III kwartał 2017 r., co zostanie uwzględnione podczas prac związanych z przygotowaniem harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 rok, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WŁ do dnia 30 listopada 2016 roku.

Artykuły powiązane

 
Top