Informacja o projektach wybranych do dofinasowania w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 10.11.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1362/16 z dnia 8 listopada 2016 r. wybrał do dofinansowania 11 projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfInformacja o projektach wybranych do dofinasowania w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020390.81 KB

 
Top