Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 17.10.2016 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 4 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury406.38 KB

 
Top