Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu z Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 10.11.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfInformacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 - Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury227.45 KB

 
Top