Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 05.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 20 października 2016 r.

 
Top