Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 10.11.2016 r.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury341.94 KB

 
Top