Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 09.03.2020 r.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/20 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem konkursu znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Status naboru

  • Aktualny: od 2020-04-14 do 2020-09-14

Artykuły powiązane

 
Top