Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 23.12.2019 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

 1. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie
  Wnioskodawca: Gmina Miasta Głowno
  Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-009/19 – wezwanie
 2. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie
  Wnioskodawca: Gmina Miasta Głowno
  Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-010/19 – wezwanie
 3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie
  Wnioskodawca: Gmina Tuszyn
  Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-011/19 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top