Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 19.07.2019 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej”
Wnioskodawca: Gmina Dłutów
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/19 – wezwanie
2. „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Nowosolna”
Wnioskodawca: Gmina Nowosolna
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-005/19 – wezwanie
3. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”
Wnioskodawca: Powiat Brzeziński
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/19 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top