Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 02.09.2020 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 3/2020 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

  1. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód
    Wnioskodawca: EC1 – Łódź – Miasto Kultury
    Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/20 – wezwanie
  2. Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
    Wnioskodawca: EC1 – Łódź – Miasto Kultury
    Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/20 – wezwanie

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 2 listopada 2020 r.

Powyższe projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top