Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 29.09.2020 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 3/2020 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

  1. Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny – budynek w Małczewie
    Wnioskodawca: Gmina Brzeziny
    Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-006/20 – wezwanie

  2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej
    Wnioskodawca: Gmina Ozorków
    Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/20 – wezwanie

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Powyższe projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top