Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 26.11.2018 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 19 lipca 2018 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

  • „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki”
    Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów Łódzki
    Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-003/18 - ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top