Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 20.07.2018 r.

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 6/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektów:

  • „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki”
    Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów Łódzki
    Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-003/18

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2018 r.

  • „Niskoemisyjny transport zbiorowy w Gminie Tuszyn”
    Wnioskodawca: Gmina Tuszyn
    Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/18

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018 r.

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 

 
Top