Roczne Plany Działania dla Osi Priorytetowych VIII-XI na 2021 rok

28.12.2020

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 IZ RPO WŁ załącza Roczny Plan Działań (RPD) na 2021 rok dla osi VIII-XI współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

RPD dla Osi Priorytetowej VIII
RPD dla Osi Priorytetowej IX
RPD dla Osi Priorytetowej X
RPD dla Osi Priorytetowej XI

 
Top