Roczny Plan Działań na 2020 rok dla EFS

02.01.2020

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 IZ RPO WŁ załącza Roczny Plan Działań (RPD) na 2020 rok dla osi VIII-XI współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

RPD dla Osi VIII

RPD dla Osi IX

RPD dla Osi X

RPD dla Osi XI

 
Top