Zmiana Rocznego Planu Działania na 2020 r dla EFS

16.12.2020

W związku ze zmianami SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 zmianie w tym zakresie uległy Roczne Plany Działania na 2020 r.
Poniżej aktualne wersje Rocznych Planów Działania dla Osi Priorytetowej VIII-X.

RPD dla osi VIII

RPD dla osi IX

RPD dla osi X

 
Top