Przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące konkursu z Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 18.12.2015 r.

1. Co to jest kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Jest to kryterium obowiązkowo występujące w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej, mierzone wskaźnikiem informującym o odsetku uczestników projektu, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (zarówno w ramach projektu, którego pomiar dotyczy, jak również w ramach innego projektu współfinansowanego z EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

Kryterium efektywności zatrudnieniowej (KEZ) mierzy się wg następującego wzoru:

liczba osób, które znalazły zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
KEZ = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x100
liczba osób, które zakończyły udział w projekcie z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

2. Czy kryterium efektywności zatrudnieniowej dotyczy wszystkich projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”?

Nie, kryterium efektywności zatrudnieniowej dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej. A zatem, jeżeli w ramach projektu oprócz obligatoryjnego utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przewidziano również aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy czy szkoleń, wówczas Beneficjent jest zobligowany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie, a w efekcie do zrealizowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie określonym we wniosku. Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej zostały wyznaczone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych, dostępnym na stronie https://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-minimalnych-poziomow-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej-dla-regionalnych-programow-operacyjnych/ oraz piśmie z dn.10.09.2015 o nr. DZF.I.8510.33.2015.SK2. Nieosiągnięcie minimalnej wartości kryterium efektywności zatrudnieniowej może skutkować zastosowaniem reguły proporcjonalności, tj. koniecznością zwrotu części lub całości środków dofinansowania.

3. Co w sytuacji, gdy nie zrekrutuję do projektu żadnej osoby w wieku 50+ (a grupa taka występuje w Komunikacie MIR i określono dla niej minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej)? Czy będzie to skutkowało rozliczeniem projektu zgodnie z regułą proporcjonalności?

Nie, jeśli kryteria wyboru projektów nie stawiały wymogu profilowania wsparcia na tę grupę docelową, nie premiowały projektów skierowanych do tej grupy albo sam projektodawca nie określił grupy osób w wieku 50+ jako docelowej. Nie jest konieczne zapewnienie w projekcie przedstawicielstwa wszystkich grup osób dla których określone są minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej jest obowiązkowy dla grup, które ostatecznie wystąpią w projekcie, zgodnie z założeniami kryteriów określonych w naborze wniosków lub założeniami projektodawcy wyrażonymi we wniosku o dofinansowanie.

4. Czy, jeśli uczestnik wpisuje się w wiele kategorii (np. jest długotrwale bezrobotną kobietą) to przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej wliczymy go do każdej z nich?

To zależy od specyfiki projektu.

Jeśli jest to projekt sprofilowany na konkretną grupę docelową, tj. taki, w którym wymóg profilowania wsparcia był narzucony przez kryteria wyboru projektów lub sam projektodawca określił we wniosku wybrane grupy docelowe (np. osoby długotrwale bezrobotne), do których kierował będzie wsparcie, wówczas efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Gdy uczestnik posiada cechy kilku grup (np. jest niepełnosprawną kobietą) – konieczne jest uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej tylko dla jednej grupy, określonej we wniosku (w typ przypadku osób długotrwale bezrobotnych), pomiar dla pozostałych grup (np. kobiet) nie jest wymagany.

Jeżeli natomiast jest to projekt nieuwzględniający profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową, tj. taki, w którym Instytucja organizująca konkurs pozostawiła cały katalog grup docelowych oraz sam projektodawca nie zawęził sobie grupy docelowej, należy mierzyć efektywność zatrudnieniową dla wszystkich grup, które wystąpią w projekcie. A zatem, jeśli osoba posiada cechy 2 grup (np. długotrwale bezrobotna kobieta), wówczas przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej liczymy ją „podwójnie”, wliczając do każdej z kategorii, do której należy. Jeśli natomiast któraś z grup w ogóle nie wystąpi w projekcie tzn. beneficjentowi nie uda się zrekrutować żadnej osoby reprezentującej daną grupę, to po udokumentowaniu tego faktu beneficjent nie mierzy wskaźnika efektywności w stosunku do tej grupy, a wykazuje efektywność jedynie dla grup, które faktycznie objął wsparciem.

5. Kiedy należy mierzyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzy się w okresie do trzech miesięcy (rozumianych jako okres co najmniej 90 dni kalendarzowych), następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.

Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego dokumentu. W przypadku uczestników, którzy zostali uwzględnieni we wskaźniku, a następnie powrócili do projektu i dzięki ponownemu uczestnictwu w projekcie podjęli zatrudnienie, należy skorygować ostateczną wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, aby uniknąć jego zawyżenia (wskaźnik mierzy ujętą procentowo liczbę osób identyfikowanych wg nr PESEL, a nie liczbę osób jako jednostek objętych wsparciem).

Aktualizując wskaźnik efektywności należy wykazywać uczestników w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu, należy wykazać go nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy następujących po dniu zakończenia jego udziału w projekcie.

6. Jakie dokumenty są potwierdzeniem realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?

W celu potwierdzenia realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej konieczne jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w okresie do trzech miesięcy po ukończeniu przez niego udziału w projekcie. Poprzez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o:
a) stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)),
b) stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)),
c) podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)).

Ad a) Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli:
- uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw - wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech pełnych miesięcy oraz
- wymiar zatrudnienia wynosi przynajmniej ½ etatu.

Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady, powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kliku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres co najmniej trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości przynajmniej na ½ dla każdej umowy. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w tej formie to np. kopia umowy o pracę, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

Ad. b) W przypadku, gdy uczestnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz
  • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi zatem odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Jeżeli więc umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenie), którego okres trwania jest zależny od zakresu zlecenia, mogą to być np. dwie lub więcej umów, zawartych łącznie na okres co najmniej trzech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kilkudniowe przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami (np. w związku z dniami świątecznymi). Niemniej okresu przerwy pomiędzy umowami, o których mowa powyżej nie należy wliczać do łącznego okresu trwania umowy cywilnoprawnej. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w tej formie to np. kopia umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie zlecającego/ zamawiającego o zatrudnieniu.

Ad c) Warunkiem uwzględnienia w wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, uczestnika projektu który po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczął działalność gospodarczą jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności przez okres minimum 3 miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie wydane przez uprawniony organ np. ZUS, US, urząd miasta czy gminy). Dostarczenie dokumentu potwierdzającego sam fakt założenia (rejestracji) firmy jest niewystarczające - do potwierdzenia minimalnego okresu zatrudnienia, jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG lub KRS).

Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie projektu został zobowiązany do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, jak również w ramach innego projektu współfinansowanego z EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w tej formie to np. zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Na etapie rekrutacji do projektu beneficjent powinien zobowiązać uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających ewentualne podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez beneficjenta, jak i poza innymi projektami współfinansowanymi z EFS). We wskaźniku nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS. 

W przypadku prac interwencyjnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, w których co do zasady refundacja kosztów zatrudnienia trwa 6 miesięcy, do kryterium efektywności zatrudnieniowej wlicza się każdego uczestnika projektu, który pracował w okresie trzech pełnych miesięcy po zakończeniu finansowania jego zatrudnienia (uznaje się, że osoba kończy udział w projekcie w momencie zakończenia współfinansowania z EFS kosztów jego wsparcia).

7. Jaki powinien być zakładany poziom efektywności zatrudnieniowej na gruncie danego projektu?

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Komunikacie z dn. 12.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych, dostępnym na stronie https://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-minimalnych-poziomow-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej-dla-regionalnych-programow-operacyjnych/ oraz w piśmie z dn.10.09.2015 o nr. DZF.I.8510.33.2015.SK2 przekazało do zastosowania minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej dla następujących grup:

a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%;
e) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 38%.

8. Jak należy ująć we wniosku wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X i XI wskaźniki efektywności zatrudnieniowej ujmowane są w p. 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu - Wskaźniki dot. efektywności . Do wyboru z listy rozwijalnej są dwa wskaźniki: 

1. Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi, w tym:

a) dla osób w wieku 50 lat i więcej
b) dla kobiet
c) dla osób z niepełnosprawnościami
d) dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym)
e) dla osób długotrwale bezrobotnych

2. Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami biernymi zawodowo, w tym:
a) dla osób w wieku 50 lat i więcej
b) dla kobiet
c) dla osób z niepełnosprawnościami
d) dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym).

Wnioskodawca powinien wybrać wskaźnik/ki odpowiedni/e do grupy docelowej, którą zamierza aktywizować (osoby bezrobotne/i bierne zawodowo) oraz wskazać w ich obrębie zakładany poziom wskaźnika dla wybranych podgrup uczestników np. bezrobotne kobiety – 40% (wartość wskaźnika może być wyższa, ale nie może być niższa niż wartość minimalna określona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych w piśmie z dn.10.09.2015 o nr. DZF.I.8510.33.2015.SK2). W odniesieniu do tych podgrup uczestników, których wnioskodawca nie zamierza aktywizować, należy wpisać „nie dotyczy”.

Jeśli jest to projekt sprofilowany na konkretną grupę docelową, tj. taki, w którym wymóg profilowania wsparcia był narzucony przez kryteria wyboru projektów lub sam projektodawca określił we wniosku wybrane grupy docelowe (np. osoby długotrwale bezrobotne), do których kierował będzie wsparcie, wówczas efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Gdy uczestnik posiada cechy kilku grup – konieczne jest uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej tylko dla jednej grupy, określonej we wniosku (w typ przypadku osób długotrwale bezrobotnych), pomiar dla pozostałych grup (np. kobiet) nie jest wymagany. I tak dla projektu skierowanego do bezrobotnych kobiet, zapis wyglądałby następująco (wartości wskaźnika określa wnioskodawca):

tabelka

Jeżeli natomiast jest to projekt nieuwzględniający profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową, tj. taki, w którym Instytucja organizująca konkurs pozostawiła cały katalog grup docelowych oraz sam projektodawca nie zawęził sobie grupy docelowej, należy mierzyć efektywność zatrudnieniową dla wszystkich grup, które wystąpią w projekcie. A zatem, jeśli osoba posiada cechy 2 grup (np. długotrwale bezrobotna kobieta), wówczas przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej liczymy ją „podwójnie”, wliczając do każdej z kategorii, do której należy.

I tak dla projektu skierowanego do grupy biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, zapis wyglądałby następująco (wartości wskaźnika określa wnioskodawca):

tabelka2

Jednostką pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej jest procent.

Na podstawie przeprowadzonej analizy problemu w kolumnie trzeciej podpunktu 3.1.1 wniosku należy określić wartość bazową wskaźnika, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu. Wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów, może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego oraz działań innych podmiotów w danym obszarze. Jeśli oszacowanie wartości bazowej nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność, wartość bazowa będzie wynosić zero.

W kolumnie czwartej podpunktu 3.1.1 należy określić wartość docelową wskaźnika, czyli taką, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Wartość docelowa wskaźnika powinna natomiast odnosić się wyłącznie do projektu opisywanego we wniosku i określać cel, jaki chcesz osiągnąć dzięki realizacji projektu. Wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej.

9. Jak obliczyć stopień realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osiągnięty na gruncie danego projektu?

Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika efektu zatrudnieniowego należy obliczyć jako relację osiągniętej wartości wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach projektu do wartości docelowej.

Przykład: 
• wartość docelowa: 40% 
• osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach projektu: 35%
• stopień realizacji wskaźnika: 35% / 40% = 87,5%

Artykuły powiązane

 
Top