Pozytywne zaopiniowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

24 października 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 974/22 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.
Strategia ZIT określa w szczególności: diagnozę obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z analizą problemów rozwojowych, cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WŁ 2014-2020, propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym, źródła finansowania, warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT.

Aktualna Strategia ZIT będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2022-10-24
  • Temat dokumentu: Rozwój terytorialny
  • Rodzaj dokumentu: Strategie
 
Top