Pozytywne zaopiniowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 202/18 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 2/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z 12 lutego 2018 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.

Strategia ZIT określa w szczególności: diagnozę obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z analizą problemów rozwojowych, cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WŁ 2014-2020, propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym, źródła finansowania, warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-02-15
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Strategie
 
Top