Pozytywne zaopiniowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

11 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 783/20 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 2/2020 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 20 lipca 2020 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.
Strategia ZIT określa w szczególności: diagnozę obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z analizą problemów rozwojowych, cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WŁ 2014-2020, propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym, źródła finansowania, warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT.
Aktualna Strategia ZIT dostępna jest na stronie: http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Strategia_Rozwoju_LOM_2020_-20.07.2020.pdf

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-08-11
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Strategie
 
Top