Pozytywne zaopiniowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

Data publikacji: 16.12.2016 r.

W dn. 16 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1673/16 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 7/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 21 listopada 2016 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.
Strategia ZIT określa w szczególności: diagnozę obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z analizą problemów rozwojowych, cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane rezultaty i wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WŁ 2014-2020, propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym, źródła finansowania, warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT.

Aktualizacja Strategii dostępna jest na stronie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
Top