Pozytywne zaopiniowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

W dn. 18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 940/17 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 10/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.

Strategia ZIT określa w szczególności: diagnozę obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wraz z analizą problemów rozwojowych, cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO WŁ 2014-2020, propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym, źródła finansowania, warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT.

Aktualizacja Strategii dostępna jest na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-07-18
  • Temat dokumentu: Rozwój terytorialny
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top