Zmiana Regulaminu konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 29.07.2022 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/22 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu spowodowana jest zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 853 442,58 EUR co stanowi 4 000 000,03 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania to 85%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 4 000 000,03 PLN.

pdfRegulamin konkursu (obowiązujący od dnia 26.07.2022 r.) (1,71MB)
docWykaz zmian w Regulaminie konkursu (97KB)

 
Top