Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/22 w ramach poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 23.05.2022 r.

Pytanie 1:

Czy oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej również są brane pod uwagę w przedmiotowym konkursie?

Odpowiedź 1:

Tak, oddziały przedszkolne mogą wchodzić w zakres projektu.

Pytanie 2:

Czy gmina może złożyć wniosek na kilka placówek, np. jedno przedszkole i dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi?

Odpowiedź 2:

Tak, gmina może złożyć wniosek dla kilku swoich placówek, jednak należy mieć na uwadze, iż maksymalna wartość jednego projektu to 600 tys. zł. Objęcie wsparciem kilku placówek w jednym projekcie będzie oznaczało niewielkie wsparcie dla każdej z nich oddzielnie.

Pytanie 3:

Czy za wsparcie dzieci z Ukrainy będą dodatkowe punkty?

Odpowiedź 3:

Objęcie wsparciem dzieci z Ukrainy w projekcie nie będzie dodatkowo premiowane. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014 – 2020 w ramach realizowanych projektów rekomenduje objęcie wsparciem jako grupy docelowej obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uciekających do Polski opuszczających teren Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wsparcie dla Ukrainy należy zaplanować w odrębnym zadaniu, do którego trzeba przyporządkować wskaźniki podane
w Regulaminie konkursu na str. 24-25. Wnioskodawca podaje również w opisie projektu wnioski z diagnozy, uzasadniające potrzebę takiego wsparcia.

W konkursie przewidziano jedno kryterium premiujące: „Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych”, za którego spełnienie można otrzymać 30 punktów. W przypadku, gdy projekt spełnia kryterium premiujące, należy ustalić wskaźnik produktu odnoszący się do obszaru spełnionego kryterium.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie ustali wskaźnika produktu odnoszącego się do obszaru spełnionego kryterium, premia punktowa za spełnienie kryterium nie zostanie przyznana.

Pytanie 4:

Czy w jednym projekcie można zastosować typ projektu 1a i 1b?

Odpowiedź 4:

W ramach przedmiotowego konkursu nie ma możliwości łączenia typów projektów 1a z 1b. Wnioskodawca obligatoryjnie realizuje typ projektu 1a albo typ projektu 1b.

Każdy projekt w którym generowane są dodatkowe miejsca przedszkolne realizuje typ projektu 1a.

W typie projektu 1a można dodatkowo objąć wsparciem dzieci z niepełnosprawnością i nie oznacza to realizacji typu projektu 1b. Projekty skierowane na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, w których nie są generowane dodatkowe miejsca przedszkolne realizują typ projektu 1b.

Należy pamiętać, że w grupie nie może znaleźć się mniej niż 6 osób z niepełnosprawnościami oraz dodatkowo w tej samej grupie można objąć wsparciem inne dzieci w przedszkolu.

Pytanie 5:

W typie projektu 1 b można przeznaczyć tylko 10% środków na remont w ramach wydatków cross – financing’u czy więcej?

Odpowiedź 5:

Niezależnie od typu projektu, wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000,00 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 10% finansowania unijnego w ramach projektu. Należy pamiętać, że 10% finansowania unijnego to 8,5% ogólnej wartości całego projektu. Szacując ten procent do maksymalnej wartości projektu wychodzi kwota 51 tys. zł. na cross-finacing.

Przypominamy, że w ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem.

Pytanie 6:

Czy diagnoza jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź 6:

Diagnoza nie jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Jest to jednak obligatoryjny dokument, na podstawie którego powstaje projekt. Szczegółowe kryterium dostępu wymaga zgodności realizacji projektu z diagnozą. Wnioski z diagnozy powinny odzwierciedlać zadania zaplanowane w projekcie. IOK rekomenduje zamieszczenie wniosków z diagnozy w pkt. 3.2
wniosku o dofinansowanie.

Należy zaznaczyć, iż diagnoza jest przedmiotem na etapie kontroli projektu.

Pytanie 7:

Czy można zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu od października 2022 r.?

Odpowiedź 7:

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na październik 2022 r.

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2023 r.

Co do zasady, środki na finansowanie projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i umowie o dofinansowanie projektu. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie środków, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego wnioskodawcy. W przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zrefundowane.

Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie oceny projektu i rozstrzygnięcie konkursu, a także na przygotowanie przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych do zawarcia umowy z IZ.

Dofinansowania nie mogą otrzymać projekty w pełni zrealizowane.

Pytanie 8:

Czy można uzyskać dofinansowanie na zakup windy w niepublicznym przedszkolu, która będzie służyła dla dzieci z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź 8:

Tak, przedmiotowy konkurs uwzględnia dofinansowanie na zakup windy dla dzieci z niepełnosprawnościami. Należy zaznaczyć, iż wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000,00 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 10% finansowania unijnego w ramach projektu.

 
Top