Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 06.03.2019 r.

Pytanie 1

Pierwsza kwestia: wskazujecie Państwo, iż do pomiaru wskaźnika należy wliczać jedynie te osoby, które dokonały oceny usługi (pytanie nr 1 w ramach Systemu Oceny Usług Rozwojowych) na poziomie 4 lub 5.

Czyli do pomiaru wskaźnika (liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie)  bierzemy pod uwagę jedynie osoby, które zaznaczyły ostatnią i przedostatnią odpowiedź w pytaniu nr 1?

pytanie1

Do tej pory, wyciągaliśmy średnią ze wszystkich pytań zgodnie z Listy definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez dany podmiot udziału w projekcie. W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu, do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz, po wyliczeniu uśrednionego poziomu  oceny wszystkich usług rozwojowych, z których skorzystał przedsiębiorca w projekcie – o ile uśredniony poziom oceny usług wynosi od 4 do 5.
Ankieta w BUR zawiera trzy pytania, czy zatem mamy brać pod uwagę odpowiedzi na pytanie nr 1 a odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 pomijać?

Odpowiedź 1

Wskaźnik „Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie” został opisany w regulaminie konkursu (od strony 19). Wskaźnik mierzy liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowały cel edukacyjny/ biznesowy usługi rozwojowej. Cel każdej usługi jest sformułowany w Bazie Usług Rozwojowych w Karcie usługi. Prawidłowo sformułowany cel, to taki, który opisany jest językiem efektów uczenia się, opisuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Co do zasady,
w przypadku każdej usługi rozwojowej Podmiot wpisany do Bazy Usług Rozwojowych powinien określić jej cel edukacyjny, który będzie podlegał ocenie w rejestrze przez jej odbiorców (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne). Jeżeli usługa będzie pozwalała na osiągnięcie celu biznesowego wówczas Podmiot wpisany do Bazy Usług Rozwojowych powinien go również określić (np. doradztwo – cel produktowy czy w przypadku kompleksowego wsparcia przedsiębiorstwa poprzez projekt zmiany). Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5.
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez dany podmiot udziału w projekcie. W przypadku, gdy dana firma korzysta z kilku usług w ramach projektu, do pomiaru wskaźnika przedsiębiorca wliczany jest tylko raz po wyliczeniu uśrednionego poziomu oceny wszystkich usług rozwojowych, z których skorzystał przedsiębiorca w projekcie
– o ile uśredniony poziom oceny usług wynosi od 4 do 5.
Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych pytanie nr 1 (dotyczące celu usługi rozwojowej) brzmi:
Pytanie 1 - W jakim stopniu wg Pana/Pani opinii cel usługi rozwojowej został zrealizowany/ osiągnięty?

  1. Cel nie został w ogóle osiągnięty.
  2. Cel został osiągnięty w niewielkim stopniu.
  3. Cel został osiągnięty w umiarkowanym stopniu.
  4. Cel został osiągnięty w wysokim stopniu.
  5. Cel został osiągnięty w pełni lub w stopniu wyższym niż zakładany.

Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca po zakończeniu korzystania z usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5.
Ankieta w Systemie Oceny Usług Rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych zawiera 3 pytania. Do pomiaru wskaźnika należy wziąć pod uwagę pytanie 1 dotyczące celu usługi rozwojowej.

Pytanie 2

Regulamin zakłada, że wydatki w ramach środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej 3500 netto (w ramach kosztów bezpośrednich) nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje 10000 netto. W związku z tym, która informacja jest wiążąca?

Odpowiedź 2

Zgodnie z regulaminem konkursu wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wszystkie wydatki poniesione na zakup środków trwałych opisywane są i uzasadniane w uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu.
Jak również wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stanowią, że w ramach projektów współfinansowanych z EFS, dopuszczalny procentowy poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu określany jest przez IZ PO w PO lub w SZOOP, pod warunkiem zachowania zgodności z zapisami PO i rozporządzenia ogólnego oraz zasadności przyjęcia określonego poziomu w danym typie projektów.
Zatem na potrzeby przygotowania i rozliczania projektu przyjmuje się wartości określone w Wytycznych i Regulaminie konkursu.

Pytanie 3

w nawiązaniu do Regulaminu Konkursu Nr RPLD.10.02.01-IŻ.00-10-001/19 proszę o informację na temat rozliczania zakwaterowania i przejazdów osób niepełnosprawnych korzystających ze szkoleń w ramach projektu bonowego.
W Regulaminie nie ma podanych przedziałów na pokrycie ww. kosztów, dlatego proszę o wskazówkę, jaką metodologię obliczania tych stawek powinniśmy przyjąć.
„Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług możliwych do sfinansowania
w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego” wskazuje stawkę za nocleg w kwocie max. 220zł. Stawki za przejazd
są wskazane jako publiczne i komercyjne, które powinniśmy uwzględnić przy obliczeniach? Czy jest limit kilometrów?

Odpowiedź 3

Zachęcam do przeanalizowania Załącznika nr 6 - Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług możliwych do sfinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego. Wskazany dokument określa koszty zakwaterowania i dojazdu osób z niepełnosprawnościami możliwe do sfinansowania w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19. Wykaz dotyczy kosztów bezpośrednich i służy ocenie racjonalności i efektywności kosztowej planowanych wydatków dokonywanej na etapie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
Stawki ujęte w niniejszym dokumencie są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania stawek założonych w budżecie przy ocenie projektu. Dopuszczalne jest przyjęcie w budżecie stawek przewozów komercyjnych. Zatem należy odpowiednio oszacować liczę osób, które będą korzystały w tego typu usług i na tej podstawie określić koszt. Limit kilometrów nie został określony.

 
Top