Ponowne wezwania do naborów ogłoszonych w dniu 30.09.2016 R. w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Data publikacji: 17.01.2017 r.

W związku z niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniach z dn. 30 września 2016 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów:

1.„Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna”
 Wnioskodawca: Gmina Nowosolna
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/16

 2. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury”
 Wnioskodawca: Miasto Łódź
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/16

 3. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”
 Wnioskodawca: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-007/16

 znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r.

Szczegóły wezwania do złożenia wniosku wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 

 
Top