Ocena formalna wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Nowosolna - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 24.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0005/17, pn. ”Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top