Ogłoszenie o naborach w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 30.12.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

 1. „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym”
 Wnioskodawca: EC 1 Łódź Miasto Kultury
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-008/16 – wezwanie

 2. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”
 Wnioskodawca: EC 1 Łódź Miasto Kultury
 Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-009/16 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top