Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego przez „EC-1 Łódź - Miasto Kultury"

Data publikacji: 07.06.2017 r.

Projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.
Projekt będzie realizowany na terenie EC-1 Wschód. Zadanie ma charakter kompleksowy. Jest połączeniem 2 typów projektów: robót budowlanych przy zabytku nieruchomym i dostosowania go do poszerzonej oferty instytucji kultury. Obejmuje prace projektowe, roboty budowlane w obiekcie instytucji kultury oraz zakup wyposażenia.
Projekt ma unikatowy charakter ze względu na pełnione funkcje upowszechniające i promujące kulturę filmową. Ścieżki opowiadać będą o technice i realizacji filmów oraz procesie ich powstawania. Powstająca pracownia będzie upowszechniać i udostępniać zasoby kina.

 
Top