Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury" - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 21.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/17, pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” złożony przez EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 62,14% punktów.

Jest to połączenie 2 typów projektów: robót budowlanych przy zabytku nieruchomym i dostosowania go do poszerzonej oferty instytucji kultury. Zadanie obejmuje prace projektowe, roboty budowlane w obiekcie instytucji kultury oraz zakup wyposażenia na rzecz funkcjonowania: 2 ścieżek dydaktycznych: Materia kina, Mechaniczne oko; pracowni badawczej im. J.Toeplitza.

 
Top