Ogłoszenie o naborach w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 30.12.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

 1. „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu”
 Wnioskodawca: Gmina Brójce
 Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/16

 2. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”
 Wnioskodawca: Gmina Parzęczew
 Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/16

 3. „Budowa gminnego przedszkola w Rogowie”
 Wnioskodawca: Gmina Rogów
 Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/16

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top