Wynik oceny formalnej dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew”

Data publikacji: 09.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew” złożony przez Gminę Parzęczew uzyskał pozytywną ocenę formalną. Projekt został złożony w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/16 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT.

 
Top