Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Brójce,Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT.

Data publikacji: 20.06.2017 r.

Projekt pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” , złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę formalną. Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.04.03.01-10-0002/17. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/16.

 
Top