Sprostowanie do Regulaminu konkursu z poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Data publikacji: 06.10.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 5 października 2016 r. opublikowane zostało sprostowanie do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 z Podziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Z uwagi na oczywiste błędy techniczne w Załączniku nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie:

1.    w zakładce „Wskaźniki” odblokowane zostały komórki w rubryce „Nazwa wskaźnika” w tabeli „Wskaźniki produktu”;
2.    w zakładce „Grupy docelowe” odblokowana została komórka „Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem”.

Sprostowanie wraz z formularzem zostało zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top