Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 25.11.2022 r.

PONOWNE WEZWANIE DO NABORU OGŁOSZONEGO W DNIU 29.08.2022 r. W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 29 sierpnia 2022 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza

Wnioskodawca: Gmina Miasto Zgierz
Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/22– ponowne wezwanie

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r.

Powyższy projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listę niezbędnych dokumentów wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top