Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 31.08.2022 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 12/2022 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wezwania do złożenia wnioskówo dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, ogłasza nabór dla projektu:

Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza
Wnioskodawca: Gmina Miasto Zgierz
Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/22 – wezwanie

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 października 2022 r.

Powyższy projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z listą niezbędnych dokumentów znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top