Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 01.09.2021 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 15/2021 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, ogłasza nabory dla projektów:

 1. Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice
  Wnioskodawca: Gmina Pabianice
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/21 – wezwanie
 2. Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap
  Wnioskodawca: Gmina Rogów
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/21 – wezwanie
 3. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna – Etap II
  Wnioskodawca: Gmina Nowosolna
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-003/21 – wezwanie
 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach
  Wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/21 – wezwanie
 5. Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin
  Wnioskodawca: Gmina Dmosin
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-005/21 – wezwanie

Wnioski należy złożyć w terminie do 29 października 2021 r.

Powyższe projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Status naboru

 • Aktualny: do 2021-10-29
 
Top