Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 02.06.2020 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 4/2020 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 19 maja 2020 r., w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Dobroń – Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-148 „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”, ogłasza nabór dla projektu:

Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym
Wnioskodawca: Gmina Dobroń
Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/20 – wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top